Especialistes en personalitzar mobiliari urbà

PRODUCTES PER CATEGORIES

Avís i Condicions Legals

AVÍS / ADVERTIMENT PREVI

Amb la finalitat de complir les disposicions de l’article 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, REPRESENTACIONES MARTÍN MENA, SL (en endavant MARTÍN MENA) us facilita les dades d’informació general següents:

Nom o denominació social: REPRESENTACIONES MARTIN MENA SL
Domicili social: Avda. Primero de Mayo, 53 – 17ª (46017 – Valencia).

A fi d’oferir més i millors prestacions a l’usuari a través d’Internet, MARTÍN MENA posa a la vostra disposició diferents serveis i productes a la pàgina web propietat seva. Aquests serveis seran oferts als usuaris del portal d’acord amb les condicions següents.

I. CONDICIONS GENERALS:

1. L’accés al portal es regirà segons les condicions generals que a continuació es detallen.

2. Els mitjans de qualsevol naturalesa necessaris perquè l’usuari pugui utilitzar aquests serveis no formen part dels serveis que MARTÍN MENA presta.

3. L’usuari, excepte amb autorització prèvia, expressa i escrita de MARTÍN MENA, es compromet a utilitzar la informació continguda en els serveis del portal exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés. L’usuari es compromet a no utilitzar les facilitats i continguts del servei per dur a terme o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els clients del Servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, l’usuari es fa responsable de donar a conèixer aquestes condicions generals a tota persona autoritzada per ell per fer ús dels serveis del portal i a procurar que les compleixi. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol activitat relacionada amb l’ús dels recursos del portal que atempti contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de MARTÍN MENA o de tercers; contra l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de MARTÍN MENA, els seus empleats, col·laboradors i/o tercers, o contra la moral. L’usuari mantindrà en tot cas indemne MARTÍN MENA davant de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que es presenti contra MARTÍN MENA com a conseqüència de l’ús inadequat, il·legítim o il·lícit dels serveis del portal per part de l’usuari o de tercers davant dels qual aquest hagi de respondre.

4.L’usuari assumeix expressament la seva exclusiva responsabilitat sobre les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés als continguts i/o serveis del portal, així com de la seva reproducció o la seva difusió, amb la deguda autorització del seu legítim propietari o sense.

5. 5. MARTÍN MENA vetllarà, a cada moment, pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a discreció seva, el servei o a resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun els delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que, segons el parer de MARTÍN MENA, resulti contrària a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de MARTÍN MENA o els seus col·laboradors o que pugui pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de MARTÍN MENA, dels seus empleats o dels seus col·laboradors.

6.MARTÍN MENA no respondrà de la pèrdua, robatori, furt o malversació de les claus o contrasenyes privades o del mal ús que facin els usuaris de les informacions i/o serveis del portal, ni dels continguts personals captats o apropiats de mala fe per tercers.

7. MARTÍN MENA es reserva el dret de modificar o alterar les presents condicions generals. En tal caso, MARTÍN MENA informará a los usuarios de los cambios que tengan lugar.En aquest cas, MARTÍN MENA informarà els usuaris dels canvis que tinguin lloc. Així mateix, MARTÍN MENA es reserva el dret de cancel·lar qualsevol dels serveis proveïts, així com de cessar-ne, si s’escau, la provisió gratuïta.

8. Les presents condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola i seran interpretades i aplicades d’acord amb aquesta legislació amb independència del país o regió de procedència de l’usuari del portal. Qualsevol esmena, modificació i/o rectificació a les presents condicions generals només serà oposable i eficaç davant MARTÍN MENA si consta per escrit la seva acceptació i signatura. Si per qualsevol motiu un jutjat o tribunal declarés la nul·litat o ineficàcia d’alguna part d’aquestes condicions generals, la resta de les clàusules seguirà tenint plens efectes.

9.Qualsevol discrepància derivada de la interpretació i/o execució de les presents condicions serà resolta pels jutjats i tribunals de València, a la jurisdicció dels quals es sotmeten expressament MARTÍN MENA i l’usuari. MARTÍN MENA recomana a l’usuari que imprimeixi les condicions generals abans exposades i les conservi en poder seu.

II. RESPECTE DE L’APARTAT “BOTIGA” (COMERÇ ELECTRÒNIC)

1. Introducció

Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant condicions generals) estipulen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web martinmena.es (denominat en endavant usuari o vosaltres) i el venedor, que és l’empresa RepresentacionEs Martín Mena, SL, amb domicili a l’avinguda Primero de Mayo, 53, 17 ª de València – Espanya (denominada en endavant MARTÍN MENA) i propietària del portal Martinmena.es.
Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d’anul·lació prèvia, expressa i escrita. MARTÍN MENA pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, per la qual cosa és aconsellable que siguin llegides en cada visita de la pàgina web Martinmena.es (denominada en endavant portal). Cada compra a la pàgina web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que, una vegada que hagueu fet una comanda, haureu acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d’haver-les llegit.
Accedint al portal, us comprometeu a respectar les condicions generals i les normes d’utilització que hi figuren.

2. Com heu de fer una comanda

Posem a la vostra disposició les modalitats següents per fer una comanda:
– Per Internet a la nostra pàgina web: www.martinmena.es (24h/dia, cada dia)
– Per correu electrònic a: tienda@martinmena.es
– Per telèfon, al número que figura a la pàgina principal del portal (preu de trucada nacional, consulteu el vostre operador)
– Per correu postal acompanyat d’una impressió de la comanda i la modalitat de pagament a l’adreça següent: Representaciones Martin Mena, SL, Vendes en línia. Av. Primero de Mayo, 53, 17a (46017 València) – fax núm. 96357 75 76. Us confirmarem la recepció per correu electrònic.

3. Informació sobre els productes

MARTÍN MENA presta una gran atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes, mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col·laboradores i fabricants i de les fotografies que il·lustren els productes. Tot això, es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.

4. Preus

Els preus de venda indicats al portal es mostren en euros. L’IVA és inclòs en aquests preus, però no les despeses de servei de l’enviament. Les despeses de servei de l’enviament són a càrrec de l’usuari i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats. Se us informarà d’aquestes despeses abans de confirmar la comanda i de finalitzar el procés de contractació.
Ens reservem el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al portal en el moment de la realització de la vostra comanda.

5. Disponibilitat

Heu de tenir en compte que les comandes us les enviarem dins dels límits d’estoc disponibles.
Si algun dels articles de la comanda no els tenim en estoc, ens comprometem a enviar-vos un correu electrònic, tan aviat com puguem (a partir de la data que vau trametre la comanda), per comunicar-vos el termini en el qual podrem enviar-vos el/s producte/s. En cas que no estiguéssiu interessat a esperar, podreu sol·licitar la devolució dels imports que hagueu pagat per aquest article, que es realitzarà en un termini màxim de trenta dies.

6. Modalitat d’enviament i terminis de lliurament

La comanda serà enviada a l’adreça que vau indicar en el moment en què vau fer la compra.
MARTÍN MENA posa a la vostra disposició les modalitats següents d’enviament:

1. L’enviament estàndard:
Si opteu per aquesta modalitat d’enviament rebreu la comanda aproximadament entre cinc i deu dies laborables (sempre que la mercaderia estigui disponible en estoc) mitjançant una empresa de transports o missatgeria de prestigi reconegut. Les despeses d’aquest tipus d’enviament dependran de l’article seleccionat, de la qual cosa us informarem abans de finalitzar el procés de compra.
MARTÍN MENA fa tots els possibles per respectar els terminis de lliurament esmentats en el portal. No obstant això, MARTÍN MENA no es fa responsable de les conseqüències degudes a un retard d’enviament o a una pèrdua del paquet, ocasionades per persones alienes al contracte de transport, per vosaltres mateixos o per raons o causes imprevisibles o insalvables de força major. D’altra banda, la modalitat de pagament que hagueu escollit per vostè pot afectar els terminis de lliurament (vegeu la clàusula 7).
En cas que no rebeu un paquet en el termini indicat, durem a terme una investigació en col·laboració amb el transportista, que podria durar diversos dies (el termini aproximat és de catorze -14- dies hàbils). Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reenviament ni reemborsament de la comanda.
Us aconsellem que en rebre el paquet verifiqueu que tot està conforme amb la vostra comanda i en perfecte estat. Si no estiguéssiu d’acord amb els articles lliurats o amb l’estat dels productes , firmeu i indiqueu a mà a l’albarà de lliurament del transportista les anomalies que vau trobar en rebre’l.

7. Formes de pagament

MARTÍN MENA posa actualment a la vostra disposició una modalitat de pagament: per transferència bancària.

A) Per transferència bancària.
Haureu de fer la transferència al compte que us indicarem oportunament. IMPORTANT: com a concepte de la transferència haureu d’indicar únicament la referència del pagament que se us hagi donat.

8. Garanties i servei postvenda (SPV)

8.1 Garantia legal de conformitat:
D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/ 2007, tots els productes venuts per MARTÍN MENA es beneficien d’una garantia legal de conformitat que té una durada de dos anys per als productes.

No obstant això, només si el defecte o manca de conformitat del producte es manifesta durant els primers sis mesos, s’entén que la decisió ja existia quan es va lliurar el producte, llevat que es demostri el contrari o si aquesta presumpció és incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la manca de conformitat.
Si la falta de conformitat es manifesta després d’aquests primers sis mesos, serà l’usuari el que, per poder fer ús de la garantia, haurà de demostrar que el problema és de fàbrica i no ha estat conseqüència d’un mal ús o pel pas del temps. Per això, us suggerim que demaneu un peritatge, el cost del qual serà a càrrec vostre, per tal d’especificar la causa de la manca de conformitat i si ha estat ocasionada per un mal ús o no de l’aparell. Si es demostra que la sentència és de fàbrica, tindreu dret a beneficiar-vos de la garantia.
La garantia de conformitat suposa que els productes han de complir els requisits següents, llevat que per les circumstàncies del cas no sigui aplicable:
a) S’han d’ajustar a la descripció realitzada per MARTÍN MENA i han de tenir les qualitats del producte que MARTÍN MENA us hagi presentat en forma de mostra o model. b) Han de ser aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus. c) Han de ser aptes per a qualsevol ús especial requerit per l’usuariquan l’hagi posat en coneixement de MARTÍN MENA en el moment de subscriure el contracte, sempre que MARTÍN MENA hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d) Han de tenir la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que pugueu esperar amb fonament , tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes per MARTÍN MENA, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o en l’etiquetatge. MARTÍN MENA no estarà obligat per aquestes declaracions públiques si les desconeixia i no es podia esperar raonablement que les conegués , i si es demostra que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de la subscripció del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.
No hi haurà cap responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari coneguin o que no hagin pogut ignorar amb fonament en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i l’usuari.
Per beneficiar-se de la garantia de conformitat s’han de complir els requisits abans esmentats i contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client a través de tienda@martinmena.es.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, podreu optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions sigui objectivament impossible o desproporcionada (es considerarà desproporcionada aquella opció que, comparada amb l’altra, imposi a MARTÍN MENA costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués manca de conformitat, si no fos rellevant la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense més inconvenients per a l’usuari).
En cas que no pugui ser reparat el producte i tampoc pugui ser substituït per un altre de característiques idèntiques, tindreu l’opció de demanar la rebaixa del preu, el reemborsament o la substitució del producte per un altre de diferent (de característiques no idèntiques), que podreu escollir vosaltres mateixos. No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat, quan sigui procedent , ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

8.2 Garantia comercial del fabricant:
Tots els productes que ven MARTÍN MENA inclouen la garantia oficial del fabricant, que, a més dels defectes de fabricació, cobreix també les possibles avaries produïdes durant el període de garantia.
Heu de tenir en compte que la majoria de fabricants disposen de serveis eficaços de reparació a prop del vostre domicili o través d’un suport en línia i fins i tot in situ en el vostre mateix domicili. Moltes incidències es solucionen seguint les pautes indicades en aquests suports sense necessitat de retornar el producte a un servei tècnic. Us recomanem que consulteu la documentació del producte o el suport en línia del fabricant en què se us indicaran les dades contractuals de la vostra garantia, la resolució de problemes, els passos que heu de seguir, els terminis, les cobertures, etc…
En cas que MARTÍN MENA gestioni la reparació del vostre producte amb el taller autoritzat corresponent de la marca, les despeses d’enviament a la nostra central de devolucions aniran a càrrec vostre (sempre que no es tracti d’un cas de falta de conformitat d’origen).
MARTÍN MENA es limitarà a aplicar les condicions fixades en les garanties de cada fabricant.

8.3 Generalitats de les garanties comercials dels fabricants, MARTÍN MENA:

8.3.1 Les garanties no s’apliquen per als casos següents:
• El deteriorament creat per les adaptacions o ajustos (a part dels ajustaments habituals de funcionament) o les modificacions fetes sobre un producte sense un acord escrit amb el fabricant.
• Les despeses relatives al manteniment periòdic, la reparació o el canvi de peces per desgast normal; la substitució dels consumibles pel desgast normal (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament dels capçals de gravació o de lectura…)
• El deteriorament creat per una mala utilització, incloent-hi:
o una utilització inapropiada del producte o el fet de no respectar les instruccions del fabricant pel que fa a la utilització i el manteniment del producte
o la instal·lació inapropiada o incorrecta dels programes
• Els danys generats per persones no acreditades o pels mateixos usuaris
• Els danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis, mala aeració o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant
• Els danys causats per una fallada del sistema en el qual el producte pot estar incorporat
• Si el model o el número de sèrie que figura en el producte han estat modificats
• Les avaries dels accessoris (cables d’alimentació…)
• Aquells productes ja reparats de possibles defectes pels serveis tècnics no reconeguts per MARTÍN MENA o pel mateix fabricant.
8.3.2 MARTÍN MENA sempre portarà els seus productes a reparar a un taller autoritzat pel fabricant. En qualsevol cas, MARTÍN MENA no acceptarà cap responsabilitat si aquest taller rebutja aplicar motivadament tal garantia per les raons exposades en el punt 8.3.1
8.3.3 En cas que el producte sigui considerat irreparable, no pugui ser reparat o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, us el substituirem per un altre exactament igual. Si no és possible, us oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

9. Litigis i responsabilitats

MARTÍN MENA no es fa responsable de la no-execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d’un fet imprevisible d’una persona aliena al contracte.
Us recordem que és aconsellable que guardeu una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. MARTÍN MENA no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o, en general, de qualsevol dany que resultés d’un error de còpia de seguretat causat per l’usuari de les dades contingudes en els productes adquirits

MARTÍN MENA no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes venuts en el portal.


III. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari seran incorporades a un fitxer de tractament automatitzat i no automatitzat. Aquesta informació passarà a formar part d’una base de dades amb la finalitat de gestionar el registre d’usuaris de la pàgina web de la federació, així com dels serveis que es presten a través d’aquesta pàgina. La negativa a subministrar les dades demanades implicarà la impossibilitat de prestar qualsevol tipus de servei a qui així ho demani.
Us informem que l’entitat REPRESENTACIONES MARTÍN MENA S.L., con CIF B-97923841, amb domicili a la Avda. Primero de Mayo, número 53 – 17ª de Valencia, és la responsable del fitxer. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del fitxer, a l’adreça indicada o mitjançant el nostre formulari de contacte web, acompanyada del DNI o d’un altre document oficial d’identificació, en què heu d’especificar el dret que voleu exercir. Així mateix, autoritzeu l’ús de les dades esmentades per rebre de MARTÍN MENA, per qualsevol mitjà, informació promocional sobre els productes i serveis oferts per la responsable del fitxer. Podeu oposar-vos a l’ús de les vostres dades amb les finalitats publicitàries indicades anteriorment assenyalant una X en aquest apartat.

IV. LLEI Y ÚS DE COOKIES.

En cumpliment amb el Reïal Decret-ley 13/2012, de 30 de març, REPRESENTACIONES MARTIN MENA SL es reserva el dret de fer ús de cookies en la navegació de l’usuari per la sea website per a facilitar la personalització o comoditat de la navegació. La web martinmena.es utilitza cookies amb diversitat d’usos, entre els que s’inclouen recordar les preferències de l’usuari, contar la quantitat de visites que rebem per a accedir a una pàgina, ajudar a l’usuari a registrar-se als nostres servicis i protegir les seues dades. Utilitzem diferents tipus de cookies per al funcionamient del lloc web. Una part o la totalitat de les cookies identificades a continuació et describim, es poden magatzenar al teu navegador, segons les parts o seccions que visites del lloc web martinmena.es:

1. Preferències: Aquestes cookies permeten que el nostre lloc web recordi informació que canvia el aspecte o el comportament del lloc com, per exemple, el teu idioma o la regió en la que et trobes.
2. Seguretat:Utilitzem cookies de seguretat per a autenticar a usuaris, evitar el ús fraudulent de credencials d’inici de sessió i protegir les dades d’usuaris front a tercers no autoritzats.
3. Processos:Les cookies de processos permeten el funcionament del lloc web i ofereixen serveïs esperats per l’usuari que accedeix al lloc web com, por exemple, la navegació per pàgines web o l’accés a àrees seguras del lloc web.
4. Estat de sessió: Els llocs web recopilen informació sobre la forma en la que els usuaris interactuen amb un lloc web. Aquesta informació pot ser incloure les pàgines que els usuaris visiten amb major freqüencia i si els usuaris reben missatges d’error a determinades pàgines. Utilitzem les denominades “cookies d’estat de la sessió” per a poder millorar els nostres serveis amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació dels mateixos. Si aquestes cookies son bloquejades o se eliminen, el lloc web seguirá en funcionament.
5. Google Analytics: Google Analytics es una eina gratuita d’anàlisi web de Google que principalment ens permet conèixer com interactuen els usuaris amb el nostre lloc web.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de forma que se l’informe de la recepció de cookies, i si així ho desitja, impedir que siguen instal.lades al seu disc dur. De totes formes, els informen que per al correcte funcionament del lloc martinmena.es de REPRESENTACIONES MARTIN MENA SL serà preceptiva la instal.lació d’alguns tipus de cookies.

V. COPYRIGHT I PROPIETAT INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, com ara textos, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, així com el disseny gràfic i el programari d’aquesta pàgina web, tant presos individualment com formant un conjunt estètic homogeni, són propietat exclusiva de MARTÍN MENA o dels seus col·laboradors, i són subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació internacional. És prohibit utilitzar-los , reproduir-los , modificar-los , distribuir-los , transmetre’ls , manipular-los , així com fer-ne un ús que excedeixi una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i dels serveis que s’hi ofereixen . L’accés a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, fora de perill del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principi de bona fe, sempre que, en tot cas, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial de MARTÍN MENA i sempre que s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari. MARTÍN MENA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació o a l’accés a pàgines que es troben fora d’aquest portal i no gestionades directament per MARTÍN MENA. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes per aquesta pàgina web. MARTÍN MENA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin del fet que hi accedeixin els usuaris.